Menu

BOZP

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti při zvyšování konkurenceschopnosti a dlouhodobého rozvoje naší společnosti.

Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o je předním dodavatelem hutního materiálu pro automobilový a chemický průmysl.

Péči o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci (BOZP) pokládáme za jeden ze strategických pilířů nezbytných pro zvyšování konkurenceschopnosti a zabezpečení rozvoje naší společnosti. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o, je proto vnímána jako rovnocenná a neoddělitelná součást všech podnikatelských aktivit.

Vedení KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o se v souladu se shora vyjádřeným přesvědčením a se strategickými záměry a cíli společnosti, stejně tak jako s odkazem na Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rozhodlo v zájmu trvalého zajišťování a zlepšování úrovně řízení BOZP vyhlásit tuto politiku BOZP, vyjádřenou následujícími principy:

 • Dodržování a prosazování veškerých relevantních povinností vyplývajících z platných zákonů, nařízení, vyhlášek a jiných požadavků souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci.
 • Vnímání hodnot ochrany zdraví a bezpečnosti v jedné rovině s dalšími základními podnikatelsko-obchodními hodnotami.
 • Spolupracování a otevřené komunikování s orgány státní správy, zaměstnanci, smluvními partnery, veřejností, vzdělávacími a jinými institucemi ve vztahu k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci.
 • Vytváření podmínek pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí umožňující trvalé zvyšování úrovně kultury práce a celkové kvality života zaměstnanců.
 • Systematické vyhledávání a identifikování bezpečnostních a zdravotních rizik a přijímání opatření k jejich prevenci za účelem jejich odstranění nebo eliminace.
 • Předcházení haváriím, nehodám a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na zdraví zaměstnanců prostřednictvím důsledné prevence a v případě jejich vzniku zajišťování adekvátních nápravných kroků.
 • Přijímání opatření pro zdolávání případných mimořádných událostí a jiných vážných nebezpečí.
 • Trvalé zlepšování realizovaných činností, výrobních procesů a pracovních podmínek našich zaměstnanců tak, aby byl minimalizován jejich možný negativní dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Používání bezpečných pracovních postupů a technických zařízení s vysokou mírou ochrany zaměstnanců, majetku společnosti a jiných zainteresovaných subjektů.
 • Vedení všech zaměstnanců k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a k ochraně zdraví jiných osob v rámci svého každodenního chování. Zvyšování povědomí spoluodpovědnosti zaměstnanců je založeno na otevřené komunikaci v nediskriminujícím prostředí s jasně vymezenými pravidly a na rozvoji jejich kvalifikace a odborné způsobilosti.
 • Využívání a zdokonalování systému vzdělávání zaměstnanců ke zvyšování jejich odborných znalostí a zkušeností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Vyžadování respektování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u svých smluvních partnerů a preferování těch z nich, kteří uplatňují totožné principy.

Vedení KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o se zavazuje k:

 • Zajišťování odpovídajících finančních, materiálových, lidských a jiných zdrojů nezbytných pro efektivní fungování nastaveného systému řízení BOZP a k vytváření podmínek umožňujících prosazování a naplňování vyhlášené politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Pravidelnému přezkoumání vhodnosti a přiměřenosti této politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v případě potřeby k vydávání aktualizovaných znění.

Vedení KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o od všech svých zaměstnanců očekává:

 • Důslednou pracovní kázeň, sebekontrolu a přesné dodržování veškerých pokynů souvisejících s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Aktivní přispívání, v rámci svých kompetencí a odpovědností, k trvalému naplňování zde uváděných zásad a spolupodílení se na dosahování vytyčených cílů vyhlášené politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Plnou podporu při zabezpečování veškerých zde popsaných principů BOZP, přičemž svoje zaměstnance zavazuje k nepřetržitému respektování zásady, že bezpečnost a ochrana zdraví při práci je nedílnou součástí pracovních povinností a patří k nejdůležitějším základním úkolům každého zaměstnance KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL,s.r.o.