Menu

Kodex chování

Důvěra, formování budoucnosti, spolehlivost, výkon a orientace na zákazníka jsou východiskem chování všech zaměstnanců a vytváří jejich identitu.

Preambule

Společnost KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL s.r.o ve svém podnikání dodržuje platné legislativní a etické normy. Společnost si je vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům, obchodním partnerům a zaměstnancům. Proto vytvořila Kodex chování, který vychází z principů vlastní zodpovědnosti, upřímnosti, loajality a respektu vůči ostatním lidem a životnímu prostředí.

Hodnoty společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ STELL s.r.o

Důvěra, formování budoucnosti, spolehlivost, výkon a orientace na zákazníky jsou východiskem chování všech zaměstnanců a vytváří jejich identitu.

Všeobecné zásady

 • Vnímání odpovědnosti vůči společnosti a životnímu prostředí je významným faktorem trvalého úspěchu podniku.
 • Udržujeme a chráníme majetek naší společnosti, jakož i autorská práva a nezneužíváme majetek společnosti k osobnímu prospěchu.
 • Nepřijímáme úplatky a neúčastníme se žádných nelegálních transakcí.
 • Ke konkurenci se chováme s respektem a uznáním, dodržujeme pravidla obchodní soutěže.
 • Týmová práce společnosti je základem úspěchu.

Chování vůči zákazníkům

 • Společnost nabízí širokou paletu produktů (hutní materiály, kované výrobky, nástrojová ocel) a hledá přitom vhodná a efektivní řešení tak, aby vyhovovala potřebám zákazníků.
 • Při všech jednáních uplatňujeme korektnost, zdvořilost a vstřícnost.
 • Nové poznatky, které získáváme, pravdivě zákazníkům předáváme a umožňujeme jim tak dosahovat lepších výsledků.
 • Vždy plníme naše závazky a sliby. Jsme vždy a za všech okolností zavázáni k dosahování výsledků vysoké kvality.
 • Přebíráme plnou odpovědnost za naše rozhodnutí a důsledky vyplývající z našeho jednání.
 • Oprávněné reklamace vyřizujeme včas k maximální spokojenosti zákazníků.

Chování vůči veřejnosti

 • Veškerá sdělení probíhají kompletně, věcně, obsahově správně, srozumitelně a aktuálně. Společnost respektuje profesionální nezávislost novinářů i médií.
 • Informace, které se týkají společnosti, mohou veřejnosti a médiím poskytovat pouze autorizované osoby.

Bezpečnost práce a pracovního prostředí, ochrana zdraví

 • KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL s.r.o se průběžně snaží zlepšovat v oblastech bezpečnosti práce, pracovního prostředí a ochrany zdraví.
 • Každý zaměstnanec je ve své pracovní oblasti spoluodpovědný za ochranu lidí a životního prostředí.